Servis hizmeti alımı yapılacaktır

4 min read

SERVİS HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 16. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1. İdarenin
a) Adresi: Üniversiteler Mah. 1609 Sok. No:10 Bilkent Üniversitesi ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks : (312) 290 1226 – (312) 266 4306
c) E-Posta: alm@bilkent.edu.tr
ç) İhale ilan metninin görülebileceği internet adresi: http://bilkent.edu.tr sayfasından “İhaleler” bağlantısıyla erişilebilir.
d) İhale dokümanının görülebileceği yer: İhale dokümanı, ihale ile ilgili idari şartname, teknik şartname ve sözleşme tasarısı, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs İdari Bina Alımlar Müdürlüğü C-03 numaralı odadan görülebilir.
2. İhale konusu malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı: Birim fiyat teklif cetvelinde ve Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
b) Malzeme teslim yeri: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesindeki ilgili birimlere teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi: sözleşme tarihi ile işe başlanacaktır.
3. İhalenin
a) Yapılacağı yer: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs İdari Bina A-11 numaralı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati: 22.07.2020 – Saat: 11:00
4. Şartname ve eklerinin satın alınması:
İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 200 TL (Türk Lirası) karşılığı İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Yapı Kredi Bankası Bilkent Şubesi IBAN: TR06 0006 7010 0000 0068 4411 53 hesap numarasına satış bedeli yatırılabilir; dekont üzerine ihale konusu belirtilme şartıyla İdari Bina C-03 Alımlar Müdürlüğü Merkez Kampüs adresinden satın alınabilir.
İSTEKLİLER ŞARTNAME SATIN ALMA SIRASINDA; DEKONTLARI VE YETKİ BELGELERİYLE BİRLİKTE İDARİ ŞARTNAMEDE VERİLEN ADRESTEN İHALE DOSYASINI ALABİLİRLER.
İSTEKLİ ADINA OLMAYAN ÖDEME DEKONTLARI KABUL EDİLMEYECEK, YETKİ BELGESİ OLMAYAN KİŞİLERE ŞARTNAME SATIŞI YAPILMAYACAKTIR. İDARE FİRMANIN ÇIKTILARINI ALMAYACAKTIR.
5. Geçici teminat: %3 Kesin Teminat % 6
6. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) İstekli gerçek kişi ise;
1) Noter tasdikli imza beyannamesi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
b) İstekli Tüzel Kişilik ise; ( İş ortaklığı olması halinde ayrı ayrı hazırlayıp vermek zorundadırlar.)
1) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
2) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
7.2.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İstekliler, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik edeceklerdir.
7.3.2.1. İş Bitirme belge tutarı son üç yılda olmak üzere, 1 yıl için en az 10.000.000 TL olmak üzere toplamda 30.000.000 TL olacaktır. Bu tutar bir veya birden fazla iş bitirme ile sağlanabilir.
7.3.2.2 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur. Teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.
7.3.3. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; yukarıda istenen iş deneyim belgesini herhangi bir ortak verebileceği gibi diğer ortaklarla toplam tutarı tamamlamak kaydıyla verebilirler.
8. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına uygun toplam fiyata göre belirlenecektir.
9.İhale yerli isteklilere açıktır.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 ( altmış ) takvim günüdür.
11. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Merkezi Evrak ve Arşiv Müdürlüğü İdari Bina B-04 numaralı odaya, sıra numaralı alındı karşılığı elden teslim edilir; aynı adrese posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MBS İHALE HUKUKU | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!