Sincan Belediyesi’ne ait 1724 m² spor salonu ihaleyle kiraya verilecektir

İHALE İLANI
SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığı
b) Adresi : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 4444762/347 – 3122711272
d) Elektronik posta adresi : sincanbelediyesi@sincan.bel.tr.
e) İlgili personel : Cemaliye BULUT
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
2. İhalenin Konusu:
2.1. İhalenin konusu; Mülkiyeti Sincan Belediyesine ait olan 4578 ada 1 parselde bulunan Plevne Mahallesi Pazar Caddesi No:3 adresindeki “Taşınmaz”ın (Millet Evi) zemin katında bulunan, Bay ve Bayan Spor Salonlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile üç yıllığına kiralanması işidir.
2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati: 22.07.2020 tarihinde saat 15:00 ‘de Açık Teklif Usulü ile satılması.
Bu ihaleye ait taşınmazın evsafı, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati aşağıda çıkartılmıştır.

S. No Ada No Parsel No ÖZELLİĞİ Muhammen Bedeli Geçici Teminat Tutarı
m2 ( Brüt )
1 4578 1 1724,84 m2
Bay ve Bayan Spor Salonu 490.824,00 TL. 14.724,72 TL.
2.2.1. Bina Sincan’ın Plevne Mahallesinde olup;
Bodrum Kat: 2.388 m2,
Zemin Kat: 2.388 m2,
Birinci Kat: 806,00 m2 olmak üzere toplam 5.582,00 m2 kullanım alanına sahiptir.
3-İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 22.07.2020 tarihinde saat 15:00 ‘de yapılacaktır. Teklifler en geç 22.07.2020 tarih ve saat 15:00 ’e kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
4.1.İstekli Gerçek Kişi İse:
a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. )
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )
4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),
ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 250,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.
8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!