Sınıf mobilyaları satın alınacaktır

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜYLE
SNA BİNASI 103-104-156 NOLU SINIFLARIN MOBİLYA TEMİNİ MAL ALIMI İLANI
Aşağıda belirtilen iş Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 16. maddesine göre açık ihale usulüyle ihale edilecektir.

1. Üniversitenin;
1.1.İhaleye çıkan birimi:Satınalma Direktörlüğü
1.2.Telefon ve faks numarası:02123381034 – 02123381865
1.3.Adresi:Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü 34450 Sarıyer İstanbul
1.4.İlgili personelinin adı ve elektronik posta adresi:Zehra Sarıaydın / zsariaydin@ku.edu.tr

2.İhale konusu malın;
2.1.Adı: SNA Binası 103-104-156 Nolu Sınıfların Mobilya Temini
2.2.Varsa kodu, niteliği, miktarı ve türü:Teknik Şartnameye uygun özelliklerde imalat ve temin
2.3.Teslim edileceği yer:Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Ana Kampüs
2.4.Teslim süresi / tarihi:31.08.2020

3.İhalenin;
3.1.Numarası:TK-263
3.2.Usulü:Açık ihale
3.3.Yapılacağı yer:Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü 34450 Sarıyer Satınalma ve İşletme Direktörlüğü Toplantı Odası
3.4.Tarih ve saati (son teklif verme tarih ve saati):10.07.2020 / 10:00
3.5.İhale dokümanının görülebileceği adres ve internet adresi:Üniversitenin 1. maddede belirtilen adresi
www.ku.edu.tr Ana Sayfasında “İhaleler” sekmesinden ulaşılabilir

4.İstenilen belgeler:Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, imza beyannamesi veya vekaletname.Mevzuatı uyarınca kayıtlı olması gereken kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşuna kayıt belgesi
Vergi mükellefi olduğuna dair belge. (Ortak girişimlerde tüm ortaklar için verilmesi gerekir.)İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve/veya vergi borcu olmadığına dair belgeler. (Gerekli açıklama İdari Şartnamededir.) Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak durumda olunmadığına dair belgeler.
Bu ilandan geriye doğru son beş yıl içinde veya ihale tarihine kadar geçici veya kesin kabulü tamamlanan mal tedarikleriyle ilgili iş deneyim belgeleri.İş deneyim belgesi yerine ihale konusu mala ilişkin üretim kapasite raporu sunulabilir.İş hacmine ilişkin belgeler: İsteklinin; (a) Bilançosu, bilanço yayınlama zorunluluğu olan istekliler için yayınlanması zorunlu bilanço, bilanço yoksa eşdeğer belgeler [*]; (b) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu [*]; (c) Taahhüdü altında devam eden mal tedariklerinin gerçekleştirilen kısmının veya tamamlanan mal tedariklerinin parasal tutarını gösteren faturaları [**]; (ç) Mal tedarikleriyle ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.[*]İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olmalıdır.[**]İhalenin yapıldığı yıla ve bundan bir önceki yıla ait olmalıdır.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak İdari Şartnamede belirtilen belgeler ile kalite belgeleri.İdari Şartnamede belirtilen diğer belgeler.İş ortaklığı olarak teklif verecekler için: (a) Her bir ortak için, yukarıda ve İdari Şartnamede belirtilen belgeler; (b) İdari Şartnamenin ekinde yer verilen yer verilmiş forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

5.İhale dokümanı, md. 3.5’te belirtilen adreste ve internet adresinde görülebilir. Teklif verilebilmesi için dokümanın satın alınması zorunludur. Doküman posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz, bedeli ihale numarası belirtilerek aşağıda gösterilen banka hesabına yatırılıp dekontu Satınalma Direktörlüğüne ibraz edilerek satın alınabilir. Doküman bedeli [50] TRY’dir.

6.Teklifler ihale tarih ve saatine kadar bu ilanın 1. maddesinde belirtilen adrese veya ihale tarih ve saatinde ihale komisyonuna verilmelidir.

7.Teklif için istenen geçici teminat teklif edilen bedelin en az %3’üdür, İdari Şartnamede belirtilen şekilde teminat mektubu olarak verilebilir veya aşağıda gösterilen banka hesabına ihale numarası belirtilerek yatırılabilir, diğer hususlar İdari Şartnamede düzenlenmiştir.

8.İlgili banka hesabı: Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi IBAN: TR580006701000000057498132

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!