şirket ve yetkilisinin ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin ihaleye teklif vermeden önce ve ihale surecinde davacıya tebliğ edilmemesi

Toplantı No : 2014/011
Gündem No : 55
Karar Tarihi : 06.02.2014
Karar No : 2014/MK-58

Şikayetçi: 

Form Teknik Sönd. Sist. San. Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire: 

Manisa İl Özel İdaresi

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

Başvuruya Konu İhale: 

Kamu İhale Kurulunun 27.08.2012 tarih ve 2012/UY.III-3386 sayılı kararı hakkında Ankara 5. İdare Mahkemesince verilen 25.10.2013 tarih ve E:2013/304, K:2013/1594 sayılı dava konusu işlemin iptali kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

Manisa İl Özel İdaresitarafından 22.06.2012tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2012/67399 IKN’li Manisa Akhisar Devlet Hastanesi (200 Yatak) Ek Bina İkmal İnşaatıihalesine ilişkin olarak,

Form Teknik Sönd. Sist. San. Tic. Ltd. Şti.nin 19.07.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.07.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 03.08.2012tarih ve 27365sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.07.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 27.08.2012tarihli ve 2012/UY.III-3386sayılı karar ile “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun reddine”karar verilmiştir.

Davacı Form Teknik Sönd. Sist. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 5. İdare Mahkemesince verilen 25.10.2013 tarih ve E:2013/304, K:2013/1594 kararında“…

Dava dosyasının incelenmesinden, … itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan … 1. … iddia…nın değerlendirilmesi sonucunda, … ihale tarihi itibariyle ihalelere katılmaktan yasaklı olan davacı şirketin, ihaleye katılamayacak durumda olduğu halde teklif vererek ihaleye katılmış olmasından dolayı teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve yasaklama işlemi için gereğinin İçişleri Bakanlığına bildirilmesi Kamu İhale Kanunu’nun yukarıda yer verilen 10, 17 ve 58 inci maddelerine uygun olduğuna karar verildiği…

Olayda davacı şirket ve yetkilisinin 6 ay süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı işleminin ihaleye teklif vermeden önce ve ihale surecinde davacıya tebliğ edilmediği, 22.06.2012 tarihinde yapılan ihaleye verdikleri teklifleri hakkında yaptıkları aşın düşük teklif açıklamasının idarece incelenmesi devam ederken başka bir istekli tarafından idareye yapılan başvuru üzerine davacı şirket hakkında Milli Savunma Bakanlığının bir ihalesinden dolayı ihalelere katılmaktan yasaklanmalarına ilişkin kararın 12.06.2012 tarih ve 28321 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığının öğrenildiği, bu işlemin Ankara 10. İdare Mahkemesinin E:2012/1208, K:2012/1818 sayılı kararıyla iptal edildiği ve Danıştay 13. Dairesi’nin 12.09.2013 tarihli, E:2013/411, K:2013/2180 sayılı kararı ile onandığı…

Bu bağlamda uyuşmazlığa bakıldığında, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri gereğince davacının ‘geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar kapsamında olmadığı, Ankara 10. idare Mahkemesi’nin iptal kararı uyarınca yasaklama kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren tüm sonuçları ile birlikte ortadan kalktığı görüldüğünden, davacının yaptığı itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesine ilişkin Kamu ihale Kurumu’nun işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı”gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27’nci maddesinin ikinci fıkrasında; Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebileceği, aynı Kanunun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında ise; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- 27.08.2012tarih ve 2012/UY.III-3386sayılı Kurul kararının başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan birinci iddiası ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,

 
Oybirliği ile karar verildi.