şirketin ortaklarının T.C. kimlik numarası tespit edilmemesi nedeni ile Kamu ihale kurulunun RED ettiği kararlara karşı Danıştay dan BOZMA KARARI

Kamu ihale Kurulunun kararlarının Artık güvenilirliğini kaybettiği bir zamanda ihalelere katılan firmaların haklarının korunabileceği tek mercinin artık YARGI olduğu bir gerçektir

Toplantı No 2020/019
Gündem No 80
Karar Tarihi 07.05.2020
Karar No 2020/MK-99
BAŞVURU SAHİBİ:
Çtn Yol Yapım İnşaat Anonim Şirketi
İHALEYİ YAPAN İDARE:
İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2019/509094 İhale Kayıt Numaralı “Çarşamba (Samsun) Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yeni Lot İnşaatı” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

 

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2019/509094 ihale kayıt numaralı “Çarşamba (Samsun) Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yeni Lot İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak ÇTN Yol Yapım İnşaat Anonim Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 23.01.2020 tarihli ve 2020/UY.I-149 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Davacı ÇTN Yol Yapım İnş. A.Ş tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 09.04.2020 tarihli ve E:2020/583, K:2020/805 sayılı kararında “…Dosyanın incelenmesinden, İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 20.11.2019 tarihinde açık ihale usulü ile “Çarşamba (Samsun) Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yeni Lot İnşaatı” ihalesinin yapıldığı, ihale komisyonunun 24.12.2019 tarihli kararı ile davacının ortakların T.C. kimlik numarasının teklif dosyası kapsamında sunulmadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, davacı tarafından yapılan şikayet ve itirazen şikayet başvurularının reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacı şirketin ortaklarının T.C. kimlik numarasının teklif dosyasında yer almamasının, ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu anlaşıldığından, ihaleyi yapan idarece bu eksikliğin tamamlatılması yoluna gidilmesi gerekirken davacı şirketin teklifinin doğrudan değerlendirme dışı bırakılmasında ve bu hususa ilişkin yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Nitekim, benzer uyuşmazlıklarda verilen Danıştay Onüçüncü Dairesinin 25.05.2018 tarih ve E:2018/1277, K:2018/1868 ile 28.05.2019 tarih ve E:2019/1240, K:2019/1883 sayılı kararları da aynı yöndedir…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

 

 

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Kamu İhale Kurulunun 23.01.2020 tarihli ve 2020/UY.I-149 sayılı kararının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, ihaleyi yapan idarece ÇTN Yol Yap. İnş. A.Ş.nin ortaklarının T.C. Kimlik numarasının bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması yönünde 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Yazarlar