Tabiat Parkı Yaban Hayatı Eğitim Merkezi işlemeciliği kiralama ihalesi

7 min read

YUNUS EMRE TABİAT PARKI YABAN HAYATI EĞİTİM MERKEZİ VE KULLANIM ALANI İŞLETMECİLİĞİ İHALESİ İLANI
1-İhale Konusu İşin Niteliği ve Süresi:
1.1-İhale Konusu İşin Niteliği: Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar, 5. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Şube Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan Mihalıççık Ömerköy Yunus Emre Tabiat Parkı sınırları içerisindeki Yaban Hayatı Eğitim Merkezi ve kullanım alanının işletmeciliği işi.
1.2-İhale Konusu İşin Süresi : Sözleşmenin noterlikçe onaylanmasına müteakiben işletmecinin yer tesliminin yapıldığı tarihten başlamak üzere 5+5 (5 yılın sonunda İşletmecinin istemesi, İdarenin uygun görmesi halinde işletmecilik süresi en fazla 5 yıl daha uzatılabilir) yıldır.
2-İhale Konusu Yerin:
2.1-İli-İlçesi-Mevkii : Eskişehir İli Mihalıççık İlçesi Ömerköy
2.2-Adı : Yunus Emre Tabiat Parkı, Yaban Hayatı Eğitim Merkezi İşletmeciliği
2.3-İhale Konusu Taşınmazın Açık ve Kapalı Alanları : 248m² taban alanına sahip 400 m² inşaat kapalı alanına sahip olan Yaban Hayatı Eğitim Merkezi ile mütemmim cüzü niteliğinde 1900 m² açık kullanım alanı (Bahçe bölümü ve otopark bölümü) olmak üzere toplam 2148 m²’dir.
2.4-Diğer Yasal Statüler : 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu, 6831 Sayılı Orman Kanunu
2.5-Yıllık Kullanım Süresi : 12 Ay
3-İhaleye girecek olanların 150,00 TL. (YüzElli)’ yi Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir Döner Sermaye İşletmesi TR680001000117573763015001 hesabına yatırarak ihalenin şartname ve eklerini Arifiye Mah. Bilir Sokak No:3 Odunpazarı/ ESKİŞEHİR adresindeki 5. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğünden satın almaları gerekmektedir. İhale ile ilgili şartname ve ekleri aynı adreste mesai saatleri içinde ücretsiz olarak görülebilecektir.
4-İhale, 17.06.2020 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00 da Arifiye Mah. Bilir Sokak No:3 Odunpazarı/ ESKİŞEHİR adresindeki 5. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü toplantı salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca “KAPALI TEKLİF” usulü ile muhammen bedel (bir yıllık bedel) üzerinden yapılacaktır.
5-İhale Konusu İşin Muhammen Bedeli ve Teminatlar:
5.1-İhale Konusu İşin Muhammen Bedeli : 46.000,00-TL (KırkAltıBinTürkLirası)
5.2-İhale Konusu İşin Geçici Teminatı (Muhammen bedelin %10’u) : 4.600,00-TL (DörtBinAltıYüzLira)
5.3-İhale Konusu İşin Kesin Teminatı : İhale bedelinin %6’ sıdır.
5.3-Depozito Teminatı : İhale bedelinin %25’i (kamu idareleri, kamu kurum kuruluşları veya kamu tüzel kişiliklerinden ihale bedelinin %10’ u)
6-İhaleye Girecek Olan İsteklilerin aşağıdaki maddelerle ilgili belgeleri sunmaları gerekmektedir.
6.1-İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
a)Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
b)Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi).
6.2-Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.).
6.3-Türkiye’de tebligat için adres göstermek.
6.4-Bu iş için muhammen bedelin 2 katına denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine dair Mali Durum Bildirimine yönelik Banka ve Özel Finans Kuruluşunun ilgili şubesinden veya Banka Genel Müdürlüğünden alınmış Banka Referans Mektubu ve Onay belgelerinin aslını vermek.
6.5-Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek: (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.
b) Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek, istekli şirket ise; Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
7-İmza sirküleri vermek: a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.
b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek. 8- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
9- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
10- İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek) (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır.)
11- İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek) (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
12- İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek) (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
13- İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak tarafından imzalanması.)
14- İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10’u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek.
İsteklilerin Geçici Teminatı nakit olarak vermeleri durumunda Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir Döner Sermaye İşletmesi TR680001000117573763015001 hesabına yatırması zorunludur.
15- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.)
16-İhaleye Katılacak Olanların Belgelerinin Sunuluş Şekli: Teklif mektuplarına, ad ve soyad yazılarak istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. Rakam ile yazı arasında uyuşmazlık olması, üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunması durumunda teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. Kapalı Teklif Usulü ihalelerde; mali teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılmış olacak ve zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanmış veya mühürlenmiş olacaktır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Dış zarf kapatıldıktan sonra zarfın yapıştırılan yeri, istekli tarafından imzalanmış veya mühürlenmiş olacaktır.
17- İstekliler ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri Dış Zarf içine koyarak sıra numaralı alındı karşılığında 17.06.2020 Çarşamba günü saat 11:00’a kadar Arifiye Mahallesi Bilir Sokak No:3 adresinde ikamet eden Eskişehir Şube Müdürlüğü’ne teslim etmek zorundadırlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşması şarttır. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
18-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.
19-Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyan belgeler, geçerli olarak kabul edilmeyecektir.
20-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin belirlenmesinde serbesttir.
İlan olunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MBS İHALE HUKUKU | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!