AÇIKLAMAYA ESAS OLACAK ÖNEMLİ TEKLİF BİLEŞENİNİN BELİRLENMEMESİ

MAHKEME KARAR ALINTISI

Dava dosyasına sunulan bilgi ve belgeler ile yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden, davalı idarece “davacı tarafınca sunulan ilaçlama malzemelerinin tutarlarını tevsik etmek üzere Ekilen İlaç San. Tic. Ltd. Şti.Den alınan fiyat teklifinin,

Kamu İhale Genel bildirii’nin 79.2.2.1’inci maddesi çerçevesinde üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi kapsamında olduğu, fiyat teklifinin üzerinde “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine gore tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki averaj/toplam birim maliyet meblağının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılı olduğu,

meslek mensubu tarafından İletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle imzalanıp kaşelendiğinin görülmesine karşın söz konusu fiyat teklifinde maliyet tespit raporunın tarih ve sayısının meslek mensubu tarafınca doldurulmadığının görüldüğü fiyat teklifinin dayanağı olan maliyet tespit tutanağının tarih ve sayısının belirtilmemesinin Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesine aykırı olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığının belirtildiği” açıklamanın 4734 sayılı Kanunun 37. Maddesinde, teklifin esasını değiştirecek özellikte olmaması kaydıyla, belgelerde data eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu noksan bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceği,

belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacağı hükmü karşısında teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan tarih ve sayıya ilişkin eksikliklerin tamamlanması ilgili meslek mensubundan veya davacından yazılı olarak istenilmeden, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine yönelik Kurul sonucunın bu kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır