Teknik Şartname’nin yukarıda yer verilen düzenlemesinde ise, TSE belgeli ve işletme kayıt belgesine sahip bir yemek fabrikasının kiralanmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup, söz konusu düzenlemede belge devri veya belgenin kiralanmasına yönelik bir düzenleme bulunmadığı

Türk Standardları Enstitüsü Belgelendirme Yönergesi’nin “Belge devri” başlıklı 25’nci maddesinde “(1)Belge sahibi, belge ve/veya ilgili marka kullanma hakkını, TSE’nin açık yazılı izni olmadan başka bir gerçek veya tüzel kişiye karşılıklı veya karşılıksız devredemez, kiralayamaz. Bu türden bir izin ancak yetkili karar organları marifetiyle ve gerekçesi açıklanmak suretiyle verilebilir.” hükmüne,

Teknik Şartname’nin “Tarafların Hükümlülükleri” başlıklı 3’üncü maddesinde “…3.30. İhaleye alan yüklenici kuruluşta bulunan merkezi yemekhane ve mutfağında ortaya çıkabilecek (doğal afetler, salgın hastalıklar vb.) herhangi bir aksaklıktan veya başka olağan dışı gelişmeler sonucu yemek çıkarılamaması halinde günlük yemeğin Çanakkale ili sınırları içerisinde günlük en az 500 – 1000 yemek kapasiteli, kendisine ait veya kiraladığı, TSE belgeli ve işletme kayıt belgesine sahip ve diğer ihale aşamasında istenilen yeterlilik kriterlerine sahip bir yemek fabrikasından karşılayacak ya da aynı şartları taşıyan ihale konusunu kapsayacak şekilde ilgili TSE belgeli ve işletme kayıt belgesine sahip bir yemek fabrikası ile ihale konusu işin temini hususunda sözleşme noter onaylı olarak yapacaktır. Aksaklıklar giderilene kadar şartname hükümlerine uygun olarak günlük yemek karşılanacaktır. İhaleye alan yüklenici İlgili belgeleri sözleşme imzalandıktan 15 gün içinde idareye ibraz edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Türk Standardları Enstitüsü Belgelendirme Yönergesi’nin “Belge devri” başlıklı 25’nci maddesinde adına düzenlenmiş belge sahibi tarafından ilgili belgenin karşılıklı veya karşılıksız olarak devredilemeyeceği, kiralanamayacağına ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Teknik Şartname’nin yukarıda yer verilen düzenlemesinde ise, TSE belgeli ve işletme kayıt belgesine sahip bir yemek fabrikasının kiralanmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup, söz konusu düzenlemede belge devri veya belgenin kiralanmasına yönelik bir düzenleme bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2022/023
Gündem No : 15
Karar Tarihi : 20.04.2022
Karar No : 2022/UH.I-517