Trampa Sözleşmesi

Trampa sözleşmesi TBK. m.282 ilâ 284 arasında düzenlenmiş olup m.283’te satış sözleşmesine dair hükümlerin trampaya da uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Trampada bir malın başka bir mal ile mübadelesi söz konusudur

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde ise yüklenicinin iş görme ediminin konusunu bir eser meydana getirme teşkil etmektedir. Bununla beraber kat karşılığı inşaat sözleşmesinde inşa edilen eserin taraflar arasında paylaşımı söz konudur. Yani arsa ile inşaat birbirinden ayrı değerlendirilmez.

Yüklenicinin arsaya karşılık tamamlanmış bir inşaat yahut bağımsız bölüm vermesi trampa olarak nitelendirilebilir.

 Satış Sözleşmesi ile Karşılaştırılması

Satış sözleşmesi TBK m.207 ilâ 281 arasında düzenlenmiştir. TBK m.207’de de ifade edildiği üzere satış sözleşmesi; satıcının, satılanı alıcıya satıp teslim ettiği, alıcının ise buna mukabil bir bedel ödemeyi taahhüt ettiği sözleşmedir. Yani burada mala karşı bir bedel ödenmesi söz konusudur. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde ise bir malın veya eserin satışı söz konusu değildir. Burada eser inşasına karşılık arsa payının devri ilişkisi vardır

Satış sözleşmesinde, kural olarak satış esnasında mevcut olan şeyin, bir bedel karşılığında satılması söz konusudur. Ancak kat karşılığı inşaat sözleşmesinde, sözleşmenin tesis edilmesiyle inşası taahhüt edilen eser, belli bir süre zarfında tamamlanıp bir bütün olarak arsa sahibine teslim edilir.

Aksine bir sözleşme veya âdet yoksa satım sözleşmesinde satıcı ve alıcı borçlarını aynı anda ifa etmek zorundadır(TBK m. 207/2). Ancak kat karşılığı inşaat sözleşmesinde ifayı, kural olarak önce eseri meydana getirmeyi taahhüt eden taraf yani yüklenici yapmalıdır.

Satım sözleşmesi bir temlik(devir) borcu44 doğururken, kat karşılığı inşaat sözleşmesinde amaç eserin meydana getirilmesi olduğu için burada bu eserin imaline dair dava edilebilir bir borç vardır

Kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre, arsa sahibinin yükleniciye tapuda hisse devri yapması gerektiği için bu konuda taşınmaz satış vaadi sözleşmesi hükümleri(TBK m.237 vs.) kıyasen buraya da uygulanması gerekmektedir