Yap İşlet Devret modeli ile 6 m² kapalı alana büfe binası yapılarak işletilmesi kiraya verilecektir

Yap İşlet Devret modeli ihale

GÖMEÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Madde: 1- Belediyemize ait;

Karaağaç Mahallesi Gemiyatağı mevkii 395 ada 1 parsel, 396 ada 1 parsel, 406 ada 1 parsel ve 408 ada 1 parsel önü yeşil alana,
Mimari projedeki detaylar dahilinde Yap-İşlet-Devret modeli ile 6 m2 kapalı alana sahip ‘Büfe’ binası yapılarak işletilmesi koşuluyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Maddesi gereğince açık arttırma erteli ihalesi ile 3 yıllığına kiraya verilecektir. İhale 17.06.2020 Çarşamba günü saat 14.00’da başlayıp Belediye Başkanlık Odasında Encümen üyeleri huzurunda yapılacaktır.

Madde: 2- Belediyemize ait;

Keremköy Mahallesi Gümüşlü Mevkii 191 ada 1 parsel yanı, 189 ada 1 parsel önü yeşil alana,
Yaya Mahallesi Helvalık Kireç Ocağı mevkii 620 ada 1 parsel güneyi (Gökkuşağı Evleri karşısı), 633 ada 1 parsel doğusundaki yeşil alana,
Mimari projedeki detaylar dahilinde Yap-İşlet-Devret modeli ile 6 m2 kapalı alana sahip ‘Büfe’ binası yapılarak işletilmesi koşuluyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık arttırma ihalesi ile 3 yıllığına kiraya verilecektir. İhale 17.06.2020 Çarşamba günü saat 14.15’te başlayıp 15’ er dakika ara ile Belediye Başkanlık Odasında Encümen üyeleri huzurunda yapılacaktır.

Madde: 3- Güvence bedeli;

Karaağaç Mahallesi Gemiyatağı mevkii 395 ada 1 parsel, 396 ada 1 parsel, 406 ada 1 parsel ve 408 ada 1 parsel önü yeşil alana Yap-İşlet-Devret modeli ile işletilmesi koşuluyla yapılacak 6 m2 kapalı alana sahip büfenin; yıllık 9.150,00.-TL’ sı muhammen bedel, %3 geçici teminatı 274,50- TL sıdır. İhale saati 14.00, Güvence Bedeli: 5.000,00.-TL’ sı, Kati Teminatı %6’ dır.
Keremköy Mahallesi Gümüşlü Mevkii 191 ada 1 parsel yanı, 189 ada 1 parsel önü yeşil alana Yap-İşlet-Devret modeli ile işletilmesi koşuluyla yapılacak 6 m2 kapalı alana sahip büfenin; yıllık 9.150,00.-TL’ sı muhammen bedel, %3 geçici teminatı 274,50- TL sıdır. İhale saati 14.15, Güvence Bedeli: 5.000,00.-TL’ sı, Kati Teminatı %6’ dır.
Yaya Mahallesi Helvalık Kireç Ocağı mevkii 620 ada 1 parsel güneyi (Gökkuşağı Evleri karşısı), 633 ada 1 parsel doğusundaki yeşil alana Yap-İşlet-Devret modeli ile işletilmesi koşuluyla yapılacak 6 m2 kapalı alana sahip büfenin; yıllık 8.000,00.-TL’ sı muhammen bedel, %3 geçici teminatı 240,00- TL sıdır. İhale saati 14.30, Güvence Bedeli: 3.000,00.-TL’ sı, Kati Teminatı %6’ dır.
Madde: 4- İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74.maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,

Ayrıca;
a-Nüfus kaydı örneği,
b-Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,
c-Gerçek kişilerin nüfus cüzdan fotokopisi,
d-Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz,
e-Gömeç Belediyesine borcu olmadığına dair (Emlak-Kira vb.) Gömeç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış resmi yazılar,
f-Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir. Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri,
g-Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi vermeleri şarttır.

Madde: 5- İhaleye katılmak isteyenler şartname dokümanını Gömeç Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden bedelsiz olarak teslim alabilirler veya inceleyebilirler.

Madde: 6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur. 03.06.2020

Mehmet İrem HİMAM
Belediye Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!