İşlerin Yapı Denetim Görevlisi veya Teknik Elemanca Kesin Kabule Uygun Bulunmaması

Yapı denetim görevlisi veya teknik elemanca işler kesin kabule uygun bulunmazsa nasıl bir prosedür izleneceği YİGŞ ve YİMKY’de açıklanmamaktadır. Tez sahibince yapılan değerlendirmede bu durumla nasıl başa çıkılması gerektiği tarif edilmiştir:

Yapı denetim görevlisi veya teknik eleman yapmış oldukları incelemede işi kesin kabule hazır görmezse geçici kabul uygulamasında olduğu üzere hazırlayacağı kesin kabul ön inceleme tutanağını işin yaklaşık bitim tarihini gösteren görüşleri ile beraber idareye göndermesi önerilmektedir. Kesin kabul komisyonunun kurulması ve kesin kabule engel kusur ve eksikler tespit etmesi durumunda olacağı gibi, idare yapı denetim görevlisi veya teknik elemanın görüşü üzerine yükleniciye süre verir.

Eğer verilen süre sonunda yüklenici idarenin kabul edebileceği gecikmeler dışında, sözleşme ve şartname hükümlerine göre işi kesin kabule elverişli duruma getiremez ise, idare yükleniciye 41’inci maddede belirtilen şekilde ceza uygulayarak eksik ve kusurların giderilmesini bekler ve gecikmenin otuz günü geçmesi halinde ceza uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri yüklenici hesabına kendisi giderebilir.

İşlerin Yapı Denetim Görevlisi veya Teknik Elemanca Kesin Kabule Uygun Bulunması

Yüklenicinin başvurusu üzerine veya yüklenicinin başvurusu olmaksızın, yapı denetim görevlisi veya idarece görevlendirilen teknik eleman tarafından yapılan inceleme sonucunda işin kesin kabule uygun bulunması halinde, “Kesin Kabul Teklif Belgesi” hazırlanır. Kesin kabul teklif belgesinin hazırlandığı tarihten itibaren en geç on gün içinde yetkili makamca kesin kabul komisyonu oluşturulur ve durum yükleniciye yazılı olarak bildirilir.

Kesin kabul komisyonu, kurulmasından itibaren en geç on gün içinde işyerine giderek yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 41 ve 44’üncü maddelerine göre inceler, muayene eder ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma deneylerini yapar.

Kesin Kabul Komisyonunun İşi Kesin Kabule Uygun Bulması

Devamlı bakım hususunda yüklenicinin herhangi bir yükümlülüğü yoksa kesin kabul komisyonu, geçici kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan işlerde teminat süresince kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar haricinde, işin fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya geçici kabulden sonra ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceler.

Verilen maddeden kesin kabul komisyonunun yalnızca geçici kabul belgesi eki olan kusur ve eksikleri incelemeyeceği, geçici kabul esnasında iyi durumda ve kabule elverişli işleri de inceleyeceği anlaşılmaktadır.

Teminat süresi içinde yüklenicinin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine yüklenebilecek kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde kesin kabul tutanağı düzenlenir. Eğer bu süre içinde, sorumluluğu yükleniciye atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik tespit edilmişse bu da tutanakta ayrıca belirtilir.

Kesin kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi tamamlanmış olur.

Kesin Kabul Komisyonunun İşi Kesin Kabule Uygun Bulmaması

İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve eksikler kabul komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul işlemi yapılmaksızınkusurveeksikleringiderilmesiiçinbirsürebelirlenerekdurumidareyebildirilir. İdare bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu yükleniciye tebliğ eder.

Yüklenici idarece tebliğ edilen süre sonunda, idarenin kabul edebileceği gecikmeler dışında, sözleşme ve şartname hükümlerine göre işi kesin kabule elverişli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise, idare, yükleniciye 41’inci maddede belirtilen şekilde ceza uygulayarak eksik ve kusurların giderilmesini bekler ve gecikmenin otuz günü geçmesi halinde ceza uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri yüklenici hesabına kendisi giderir.

Genel şartnamenin ilgili maddesinin devamında gerek kusur ve eksikliklerin yüklenici hesabına giderilmesi bedellerinin, gerekse vukuunda belirtilen bekleme cezalarının yüklenicinin varsa hakedişinden, hakedişi kalmamışsa teminatından kesmeye idarenin yetkili olduğu belirtilmektedir.