Yemek alım ihalesinde aşçı yardımcısının ulusal bayram ve genel tatil günü çalışması için İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde “(1 Kişi*8 Gün)=1 Gün” ifadesi yer almasının isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olmadığı

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “… Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Aşçı Yardımcısı (Brüt Asgari Ücretin %35 Fazlası) (1 Kişi*8 Gün)=1 Gün

f) 2022 yılı ihale konusu 6 ayını kapsayan Ulusal Bayram ve Resmi tatil günlerin toplam 8 gün olup, ihale dokümanlarında belirtilen sayıda çalışacak personellere yüklenici tarafından 4857 Sayılı iş Kanunun 47. Maddesi gereğince ücret ödenecektir. Yüklenici tarafından personellere fazla çalışma yaptırılması halinde 4857 Sayılı iş Kanunun 41. Maddesi uyarınca doğacak fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi yüklenicinin sorumluluğundadır. …” düzenlemesine yer verilmiştir.

Teknik Şartname’nin “Hizmet kapsamında çalışacak işçilerle ilgili hükümler” başlıklı 7’nci maddesinde resmi tatil günlerinde 1 aşçı yardımcısının çalışacağı belirtilmiştir.

İhaleye ait Birim Fiyat Teklif Cetveli düzenlenmiştir.

İhale konusu işte çalışacak 1 aşçı yardımcısının bulunduğu, söz konusu kişinin de ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmasının istenildiği, ihale sürecinde ulusal bayram ve genel tatil gününün 8 gün olduğunun belirtildiği, birim fiyat teklif cetvelinin de söz konusu personel için 8 gün üzerinden teklif alınacak şekilde düzenlendiği hususları bir arada değerlendirildiğinde aşçı yardımcısının ulusal bayram ve genel tatil günü çalışması için İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde “(1 Kişi*8 Gün)=1 Gün” ifadesi yer almasının isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olmadığı değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin ikinci iddiasının yerinde olmadığı soncuna varılmıştır.

Toplantı No : 2022/034
Gündem No : 37
Karar Tarihi : 29.06.2022
Karar No : 2022/UH.I-788

Yazarlar