Yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti alınacaktır

2020 / 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA TRABZON İLİ MAÇKA İLÇESİNDE TAŞIMA KAPSAMINDA BULUNAN 6 İLKOKUL/ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE MALZEME DÂHİL 130662 ÖĞÜN ÖĞLE YEMEĞİ PİŞİRİLMESİ VE DAĞITILMASI İŞİ

2020 / 2021 Eğitim Öğretim Yılında Trabzon İli Maçka İlçesinde Taşıma Kapsamında Bulunan 6 İlkokul/Ortaokul Öğrencilerine Malzeme Dâhil 130662 Öğün Öğle Yemeği Pişirilmesi Ve Dağıtılması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/353379
1-İdarenin

a) Adresi : Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi Hükümet Konağı Kat 4 61750 Maçka / trabzon Maçka/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4625121571 – 4625121011
c) Elektronik Posta Adresi : macka61@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Taşımalı Eğitim (İlkokul ve Ortaokul) kapsamında 6 taşıma merkezi okula taşınan 714 öğrenciye 183 iş günü 130.662 adet en az 3 çeşit öğle yemeği alımı Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İlkokullar ve Ortaokullar
c) Süresi : İşe başlama tarihi 31.08.2020, işin bitiş tarihi 18.06.2021

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Merkez Mahallesi Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu Maçka / Trabzon
b) Tarihi ve saati : 04.08.2020 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen ve ihale tarihi ve itibariyle geçerliğini yitirmemiş İşletme Kayıt Belgesi aslını veya noter onaylı süretini teklif dosyası ile birlikte sunmaları zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Taşımalı Eğitim sistemi gereği ve öğrencilerin sağlığı açısından periyodik denetimlerin yapılabilmesi, hizmetin eğitim saatlerini aksatmayacak şekilde uygun şartlarda ve zamanında verilebilmesi, öğrencilere verilecek yemeğin kalite özelliğinin (ısı, kıvam, tat, vb) kaybedilmemesi için Yemek yüklenici firmanın kendi malı veya kiralayacağı hizmetin alınacağı İl sınırları içerisinde kendi malı veya kiralayacağı mutfağında pişirilecektir. İl sınırları içerisinde yemek fabrikası bulunmayan istekliler il sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve şartnamedeki yeterlilik ve kapasiteye haiz bir yemek fabrikası ile sözleşme yapacaklar veya aynı şartları taşıyan bir üretim tesisi temin edeceklerdir. İhale aşamasında kendi malı olan tesise ait belgeleri veya kiraladığı makine ve tesise ait noter sözleşmesini ve İhale tarihi itibari ile geçerlilik süresi sona ermemiş (En az Öğrenci Sayısı Kadar) Kapasite Raporunu İhale aşamasında idareye sunmak zorundadır.
b) İhale tarihi itibariyle geçerliliğini yitirmemiş ilgili meslek odasından alınmış en az 595 kişilik kapasite raporunu ihale teklif zarfında sunmaları zorunludur. İş Ortaklığında kapasite raporuna ilişkin yeterlilik kriterleri ortaklardan biri veya bir kaçı tarafından sağlanabilir
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
-İsteklilerin İhale Tarihi itibariyle geçerliliğini yitirmemiş Kalite Yönetim Sistemi Belgei ( İSO 9001 – 2015 )Yönetim Sistem Belgesi
2-TSE 8985 Hizmet Yeterlilik Belgesi

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
Deney laboratuvarlarının kalite yeterliğine ilişkin belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu akreditasyon kurumlarının Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel sektörlerde gerçekleştirilenyemek üretimi/yemek dağılım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Maçka Milli Eğitim Müdürlüğü Merkez Mahallesi Hükümet Konağı kat 4 Maçka / Trabzon adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!