Borçlar Kanununa Göre Yüklenicinin İnşaat Sözleşmesinden Doğan Borçları

İnşaat işinin kabulü bakımından sonuçlarının değerlendirilebilmesi için inşaat sözleşmesinde ana aktör olarak nitelendirilebilecek olan yüklenicinin işverenle arasında akdedilen sözleşme kapsamında nasıl bir taahhüt altına girdiğinin anlaşılması önem arz etmektedir.

Borçlar Kanunu’nda yüklenicinin eser sözleşmesinden doğan borçları m. 471-475 arasında düzenlenmektedir. Yüklenicinin asli edim yükümlülüğü eseri meydana getirmek ve ayıpsız olarak işverene teslim etmektir. Yüklenici genel olarak; taahhüt ettiği inşaat sözleşmesini sadakat ve özenle ifa edecek, işe zamanında başlayacak ve sözleşmeye uygun olarak inşaat eserini tamamlayarak iş sahibine teslim edecektir. Eserin kabulü bakımından önem arz eden bir diğer husus ise yüklenicinin ayıplardan sorumlu olduğunu aktaran 474’üncü maddedir: “İş sahibi, eserin tesliminden sonra, işlerin olağan akışına göre imkân bulur bulmaz eseri gözden geçirmek ve ayıpları varsa, bunu uygun bir süre içinde yükleniciye bildirmek zorundadır. Taraflardan her biri, giderini karşılayarak, eserin bilirkişi tarafından gözden geçirilmesini ve sonucun bir raporla belirlenmesini isteyebilir.” Anlaşılan odur ki; yüklenici yapımını üstlendiği inşaat eserini iş sahibine ayıpsız olarak teslim etmekle mükelleftir.

  • Yüklenicinin Sadakat ve Özen Borcu

TBK m. 471 sadakat ve özen borcunu “Yüklenici, üstlendiği edimleri iş sahibinin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle ifa etmek zorundadır.” şeklinde tarif etmektedir.

Bir eser sözleşmesinde yüklenici borcunu yerine getirirken sözleşmenin diğer tarafı olan iş sahibinin yararına olacak şekilde davranmak ve ona zarar vermekten kaçınmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün kapsamını hem sadakat hem de özen borcu oluşturur

TBK m. 471’in devamında “Yüklenicinin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken meslekî ve teknik kurallara uygun davranışı esas alınır.” şeklindedir. Yükleniciden beklenecek özenin derecesi, her somut olaya göre değişiklik gösterecektir. Ancak, genel olarak söz konusu yüklenicinin aynı şartlar altında böyle bir eseri meydana getirmeyi kabul eden dikkatli bir yükleniciden iş hayatında geçerli anlayışa göre beklenebilecek özeni göstermesi gerekir.