Zonguldak İl Özel İdaresi’nden 22 üniteli motel ve gazino tesisleri kiraya verilecektir

3 min read

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Zonguldak İl Özel idaresine ait İlimiz Kilimli İlçesi Türkali Köyü, Köy Civarı Mevkiinde tapunun 27 pafta 303 ada 3 parselde kayıtlı 343,46 m² , 27 pafta 303 ada 92 parselde kayıtlı 1.301,17 m² , Karşı Köy Mevkiinde 27 pafta 303 ada 2 parselde kayıtlı 3.615,03 m² olmak üzere toplam 5.259,66 m² arsa ve üzerinde bulunan 22 Üniteli Motel ve Gazino Tesislerinin İdaremizce tespit edilen muhammen bedeli üzerinden, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ve İdaremizce düzenlenen şartnamesi uyarınca 10.09.2020 tarihinden itibaren üç (3) yıllığına kiraya verilecektir.
1. İhalenin yapılacağı yer : Zonguldak Merkez İlçesi Çaydamar Mahallesi Kardeşler Köyü Kokaksu Mevkiinde bulunan İl Özel idaresi Ek Hizmet Binası ihale salonu
2. Adres : Mithatpaşa Mahallesi Ankara Caddesi 12 Katlı İş Merkezi No:29 Kat:9 Merkez/Zonguldak Telefon: (O 372) 253 10 04 -253 08 29 Faks: (O 372) 253 16 95
İnternet Adresi : www.zonguldakilozelidaresi.gov.tr
e- posta: ozelidare@,zonguldak. gov.tr
3 – Kiraya verilecek taşınmazın

Kiralanacak
Yer ALANI
(m2) Muhammen Bedeli GEÇİCİ
TEMİNAT TUTARI
% 10 İHALE
TARİHİ İHALE
SAATI
Kilimli İlçesi Türkali Köyü 22 Üniteli Motel ve Gazino Tesisleri 5.259.66 5.750,00 TL+%18 KDV 6.900.00 TL 21.07.2020 09:15
İhaleye iştirak etmek isteyenler;
a.Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ile varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
b. İkametgâh senedi ve aslını ibraz etmek şartıyla Nüfus Cüzdanı örneğini,
c. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,
d. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
e. Tüzel kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
f. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri (noterden),
g. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
h. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
i Tüzel kişilerin odaya kayıtlı olduklarına dair belge ve bu tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, noter tasdikli yetki belgesini ve imza sirkülerini,
j. Vekâleten ihaleye gireceklerin ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, noter tasdikli vekâletname örneği ile imza sirkülerini,
Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu,
L. l. Şartnameyi satın aldığına dair dekontu, ihale saatine kadar ihale Komisyonu Başkanlığına (İl Encümeni Başkanlığına) vermeleri zorunludur. (İdaremizin T.C. Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi nezdindeki (IBAN: TR 22 0001 0001 3130 8756 1552 78) nolu hesabına yatırılabilir.)
İhale saatine kadar Ihale Komisyonu Başkanlığına (İl Encümeni Başkanlığına) vermeleri zorunludur.
1. İhaleye iştirak etmek isteyenler, tüzel kişi olmayıp, kendi adına ihaleye girmeleri halinde, sadece (a), (b), (g), (k), ve (I) maddelerinde istenen belgeleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İl Encümeni Başkanlığına) vereceklerdir.
2. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilinde Zonguldak İl Özel idaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL (YÜZTÜRKLİRASI) karşılığı satın alınabilir ve aynı adreste görülebilir.
3. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.
4. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.
İDARE

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MBS İHALE HUKUKU | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!